Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul Cu Clientul

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE 
nr.......  din............ 

Părţile contractante
Societatea Comercială SC IGM TRAVEL & BUSINESS  SRL, agentia IGM TRAVEL cu sediul social în BUCURESTI, str. B-dul Constantin Brancoveanu nr. 11,Bl.B15,Sc.1 ,Et.5 Ap.18,Cam.2,Sect.4 cod unic de înregistrare 29440590,nr.ord la registrul comertului J40/14704/12.12.2011 titulară a Licenţei de turism nr. 6295 / 19.12.2012, pentru Agenţia de turism IGM TRAVEL, cu punct de lucru  în BUCURESTI, str.B-dul Unirii,nr. 45, Bl.E3,Sc.4,Et.1 Ap.114reprezentată prin Gabriela Ionescu, în calitate de Administrator, denumită în continuare PRESTATOR,
Şi 
D-na/    ..................................., domiciliat/domiciliată în  ...................................................................................
BUCURESTI, telefon ............................................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........................................... nr. Cnp  ................................., eliberat/eliberată de ....................................la data de ................................, in calitate de turist/reprezentant al turistului au convenit la încheierea prezentului contract: 
I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a unuia din urmatoarele servicii - pachet de servicii turistice înscris în voucher, produse proprii cu numele de marcă „IGM TRAVEL”sau ale altor touroperatori, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată:

II. Preţul 
Preţul total al contractului este .............. şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de ......., iar plata finală ...................................................................................................................................................................
III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării. 
2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 
3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; 
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 
Partile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile turistice” este acela potrivit caruia servicii cu o valoare mai mare decat jumatate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective. 
4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri: 
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; 
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). 
5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, cu minim 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: 
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract. In cazul zborurilor charter, de regula, compania aeriana utilizata este una dintre Tarom, Romavia, Aegean Airlines sau Sky Airlines, la alegerea Agentiei, dar in functie de gradul de incarcare realizat, aceasta poate fi schimbata cu o alta companie de zbor (cu orarul de zbor aferent), ce opereaza in Romania cu alti touroperatori (de ex: Carpatair, Air Bucharest sau altele), tot la alegerea Agentiei. 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului; 
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. 
6. Conform Legii nr. 677/2001, actualizata, ………………………………..……………………......................., este inregistrata la “Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal”, in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. ................... . Pentru a putea oferi servicii turistice (transport, servicii de cazare si masa, asigurari medicale), prelucrează datele cu caracter personal ale turistilor (respectiv nume, prenume, data nasterii, adresa, CNP, nr. de telefon), prin mijloace automatizate, destinate partenerilor contractuali. Turistii sunt obligati să furnizeze datele menţionate anterior, acestea fiind necesare în vederea identificării acestora in vederea prestarii serviciilor comandate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri externi, companii aeriene, companii de transport auto sau naval (tuturor celor care colaboreaza la asigurarea serviciilor comandate). 
IV. Drepturile şi obligaţiile turistului 
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, solutia adoptata de Agenţie este aceea de a rezilia contractul cu turistul care cesionează contractul şi de a încheia un alt contract cu noul turist, si nu solutia incheierii unui contract de cesiune intre turistul cedent si cel cesionar. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul contractului poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Contract Client Agentii_RO_Revizia_14.1 Pagina 2 din 3
2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. Pentru cazări externe, cazarea se face de obicei începând cu ora 14,00 şi se încheie la ora 12,00. Pot exista excepţii de regulă în funcţie de specificul fiecărui hotel. Agentia are obligatia de a informa turistul in legatura cu orele de check-in si check-out, inainte de inceperea sejurului. 
3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite. 
4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru: 
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau 
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie; 
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; 
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în baza prezentului contract. 
4.3. În toate cazurile menţionate la articolul 4.2. de mai sus, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care: 
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării; 
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene); 
c) anularea s-a făcut din vina turistului. 
5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care decizia de incetare îi este imputabilă, facandu-se fara sa existe culpa Agentiei in indeplinirea obligatiilor contractuale, turistul este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Cuantumul despagubirilor este agreat de parti si este prevazut la Cap. V de mai jos. 
Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor (tipul de camera) sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu o denuntare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi de încheierea unui nou contract. 
6. Turistul se obliga sa accepte oferta Agentiei asa cum a fost prezentata, aceasta urmand sa faca parte integranta din contract. 
7. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. 
8. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. 
9. Turistul are dreptul sa solicite despagubiri de la agentia de turism vaznatoare, in cazul nostru Agentia, ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale a acesteia din urma din vina agentiei de turism organizatoare. In acest caz, Agentia poate chema in garantie agentia de turism organizatoare, cu conditia ca, in contractul dintre agentia de turism vanzatoare si agentia de turism organizatoare sa fie prevazuta o clauza in acest sens. 
10. Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către Agentie a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea turistului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii turistice înscris în contract. 
V. Renunţări, penalizări, despăgubiri 
1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează 
Agenţiei penalizări după cum urmează: 
a. 20% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana cel tarziu cu 30 zile inainte de data inceperii sejurului; 
b. 50% din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face în intervalul 29 - 16 zile înainte de data plecarii; 
c. 80% din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face în intervalul 15 - 7 zile înainte de data plecarii; 
d. 100% din preţul pachetului de servicii/persoana, dacă renunţarea se face în intervalul de maxim 7 zile înainte de data plecarii sau prin neprezentarea la program. 

In situatia in care anumite produse turistice au alte conditii de renuntari/penalizari/despagubiri, decat cele din prezentul capitol si care sunt precizate in oferta acceptata de catre turist, acestea vor fi definite printr-un act aditional la prezentul contract. 
2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale. 
3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia. Turistul va fi informat, in prealabil, in legatura cu cuantumul acestor cheltuieli si cu posibilitatea refuzului vizei. 
4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand in acest mod plecarea (nu orice intarziere atrage plata acestor penalitati) dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră. 
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare sau cu confirmare de primire la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
7. Agenţia va acorda turistului despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, dupa o evaluare proprie. 
VI. Clauze speciale :................................................................................................................................................................................................... Contract Client Agentii_RO_Revizia_14.1 Pagina 3 din 3 ...................................................................................................................................................................................................................................... 
VII. Reclamaţii 
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite in baza prezentului contract, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului sau reprezentantului local al touroperatorului), cu confirmare de primire. 
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 5 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin. 
VIII. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG din localitatea ………………….…….., str. ………………………………... nr. …., telefon ………………..……., fax …………………..…….. poliţa de asigurare Nr. ______45332______________, valabilă până la data de ____________24.08.2016______. 
Pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei Touroperatoare Cocktail Holidays, în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice achizitionat în baza prezentului contract, Agenţia Touroperatoare este asigurată la Societatea de Asigurare Omniasig din localitatea Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, telefon +(40)21.405.74.20, fax +(40)21.405.74.25 N, Polita Seria I Nr. 45332_. , valabila pana la 24.08.2016. 
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, daca aceasta nu este inclusa in pachetul de servicii ce face obiectul prezentului contract. 
IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz; 
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice sau oferta acceptata de catre turist. 
X. Dispoziţii finale 
1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. 

Agenţia  
Denumire:IGM TRAVEL
Reprezentant:GABRIELA IONESCU
Stampila

Turist,
Numele :
Prenumele:
Am primit si 1 exemplar al programului turistic. 
Prin prezentul accept sa fiu inclus in baza de date a Agentiei si sa primesc oferte turistice.